|   جمعه, 04 خرداد 1397

 • تولیدات ترافیکی دانه های شیشه ای در تقسیم بندیهای روپاش (Drop on ) و بر اساس استاندارد بین المللی EN1423 و پیش مخلوط با رنگ کرم Premix و بر اساس استاندارد EN1424 با دانه بندی های زیر تولید می گردد.


                                             جدول دانه بندی دانه های شیشه ای روپاش و پیش مخلوط


  شماره ردیف

  مشخصات ابعادی محصول(میکرون)

  نوع ترافیکی

  1

  600-250

  Drop-on

  2

  710-125

  Drop – on

  3

  850-355

  Premix

  4

  1180-355

  Premix  بدیهی است در صورتی که مصرف کنندگان محترم تقاضای خاصی در هر سه گروه الف، ب، ج را داشته باشند اعلام تا ضمن بررسی امکان تولید ، تصمیم گیری موردی صورت پذیرد.

 •  تولیدات صنعتی دانه های شیشه ای با دامنه دانه بندیهای مشروحه زیر :  شماره ردیف

  مشخصات ابعادی محصول ( میکرون )

  1

  125-1

  2

  63-38

  3

  150-75

  4

  150-90

  5

  150-100

  6

  212-150

  7

  250-180

  8

  425-250

  9

  425-300

   


  بدیهی است در صورتی که مصرف کنندگان محترم تقاضای خاصی در هر سه گروه الف، ب، ج را داشته باشند اعلام تا ضمن بررسی امکان تولید ، تصمیم گیری موردی صورت پذیرد.

 • تولیدات غیر کروی دانه های شیشه ای با دامنه دانه بندیهای مشروحه زیر :


  شماره ردیف

  مشخصات ابعادی محصول ( میکرون )

  1

  B) 80>)دامنه دانه بندی زیر100

  2

  B80 دامنه دانه بندی بزرگتر 100

  3

  212-150

  4

  300-212

  5

  600-300

  6

  1200-600

  7

  2300-1200

  8

  3300-2300

  9

  4000-3000

  10

  5000-3000

   

  بدیهی است در صورتی که مصرف کنندگان محترم تقاضای خاصی در هر سه گروه الف، ب، ج را داشته باشند اعلام تا ضمن بررسی امکان تولید ، تصمیم گیری موردی صورت پذیرد.