|   جمعه, 04 خرداد 1397

ردیف

سوابق

نام و نام خانوادگی

به نمایندگی

سمت

سن

سطح تحصیلات

1

از بدو تاسیس لغایت30/09/1385

هوشنگ کربلایی اسد الله کندی

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

47

لیسانس

حسین سلیمی

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

عضو هیات مدیره

48

لیسانس

ژانگ بایهه

شرکت B.H.I.

عضو و رئیس هیات مدیره

60

لیسانس

2

ازسال30/09/1385 لغایت30/09/1386

اردشیر امینی

شرکت پشم شیشه ایران(سهامی عام)

رئیس هیات مدیره

41

فوق لیسانس

ژانگ بایهه

شرکت B.H.I

نایب رئیس هیات مدیره

60

لیسانس

حسین سلیمی

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

عضوهیات مدیره

48

لیسانس

نادر ابراهیمی

-

مدیر عامل

45

لیسانس

3

از 01/10/1386 لغایت 13/04/1388

عبد الله شیر محمد پور گرجانی

شرکت پشم شیشه ایران(سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

37

لیسانس

حسین سلیمی

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

رئیس هیات مدیره

48

لیسانس

ژانگ بایهه

شرکت B.H.I.

عضو هیات مدیره

60

لیسانس

4

از30آذرماه88لغایت  تاریخ 13/04/88

وحیدرضا مساعدی

شرکت پشم شیشه ایران(سهامی عام)

رئیس هیات مدیره

43

لیسانس

مجید عزیزیان

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره

32

لیسانس

ژانگ بایهه

شرکت B.H.I.

عضو هیات مدیره

60

لیسانس

حسن محمدی

-

مدیر عامل

44

لیسانس

5

از 30 آذرماه 89 لغایت 25 /05/90

وحیدرضا مساعدی

 

رئیس هیات مدیره

 

لیسانس

مجید عزیزیان

 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 

لیسانس

حمیدرضا شجیعی

شرکت پشم شیشه ایران(سهامی عام)

عضو هیات مدیره

 

لیسانس

6

از 25/05/90 تاکنون

پرویز پارسا

دارنده سهام وکالتی

مدیرعامل

55

دکترا

سیاوش خدابخش

اویول

رئیس هیات مدیره

61

کارشناس ارشد

علی قربانی

پیونداقتصادی نگین آینده " پانا "

نایب رئیس هیات مدیره

44

کارشناس ارشد

7

از 1394 تاکنون

محمدجعفر محدث

نایب رئیس هیات مدیره

65

کارشناس ارشد