|   دوشنبه, 08 شهریور 1395
×

خطا

Unknown column 'a.xreference' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM #__categories AS cat JOIN #__categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-08-29 05:18:31') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-08-29 05:18:31') AND a.language in ('fa-IR','*') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 9

گروه پیوند اقتصادی نگین آینده پانا

02

شرکت پیوند اقتصادی نگین آینده “پانا ” ، بـا همت گروهی از مدیران با تجربـه صنعتی با بیش از311 سال سابقه در امر اداره شرکت های مادر تخصصی و هولدینگ های صنعتی و بازرگانی تشکیل شده است . ماموریت اصلی شرکت سرمایه گذاری در واحدهـای صنعتی ، تولیدی ، معدنی و تجهیزات نیروگاهی و همچنین حضور فعال در بازارهای اولیه و ثانویه می باشد پانا با معرفی و اداره هولدینگ های مجازی برای اولین بار در کشور مسئولیت های سهامداری را به صورت حرفه ای اجـرا می نماید .

 

 

ادامه مطلب

اخبار پانا


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/glass/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 548

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/glass/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 258

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/glass/public_html/modules/mod_globalnews/tmpl/list.php on line 17

خبرنامه پانا

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار از تحولات، دستاورد ها، و فعالیت های شرکت های پانا در اختیار شما قرار خواهد گرفت.