• فارسی
  • English
  • میکروبلاست

    – پینینگ کردن توسط گلاسبید : پینینگ کردن توسط گلاسبید یک روش موثر برای افزایش خواص خستگی قطعات فلزی و مقاومت در برابر خوردگی و ترک خوردگی ناشی از استرس می باشد. گلاسبید ها سخت و سبک بوده و بنابراین یک سطح کاملاً صاف به وجود می آورند. گلاسبیدها دانه