• فارسی
 • English
 • آمیزه های پلیمری

  امروزه گلاسبیدها عناصر اصلی مواد پلاستیکی هستند که به عنوان پر کننده های تخصصی برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند.

  از جمله کاربردهای این نوع پلاستیک های مهندسی شده قطعات خودرو، وسایل خانگی و در سایر صنایع به منظور بهبود خواص سطح (زیبایی، مقاومت به خراش و سایش، ثبات ابعادی) است. استفاده از گلاسبیدها در پلاستیک منجر به افزایش سرعت در اکسترود و تزریق و کاهش قطعات مردود شده می گردد.
  گلاسبید ها می توانند به تنهایی و یا با سایر افزودنی ها در رزین های ترموپلاستیک و ترموست استفاده شوند. شکل ظاهری گلاسبیدها به صورت پودر سفید رنگ است اما در واقع دانه هایی با کرویت کامل از جنس شیشه قلیایی خاکی هستند. گلاسبیدها توسط یک عامل اتصال دهنده که منجر به ایجاد یک اتصال فیزیکی بین شیشه و رزین زمینه می شود، پوشش داده می شوند که این عامل همچنین باعث توزیع یکنواخت گلاسبیدها در رزین زمینه می شوند.

  نوع رزین مثال
  رزین های ترموپلاستیک PA ,PE ,PP
  رزین های ترموست Epoxy, Polyester